פורשה טרוולס - מסע פורשה חוצה אירופה

חוזה השכרה:
י.ש. חבילות יוקרה בע"מ, ח.פ. 514988773 (להלן: "המשכירה") משכירה בזאת לשוכר כהגדרתו להלן את הרכב שפרטיו מפורטים בחוזה זה. הוראות חוזה ההשכרה וכל התחייבויות השוכר יחולו, ביחד ולחוד, על השוכר, הנהג הראשי, בעל כרטיס האשראי והנהגים הנוספים (לעיל ולהלן ביחד: "השוכר") וזאת מבלי לגרוע מאחריות השוכר, הנהג הראשי ובעל כרטיס האשראי על כל שימוש ברכב ו/או על כל נזק שייגרם לרכב גם אם נעשה כשהרכב היה בשימוש אחרים.

שימוש ברכב:
1. השוכר רשאי להשתמש ברכב לנהיגה עצמית בלבד. השוכר אינו רשאי לעשות שימוש ברכב לכל מטרה זרה ו/או בלתי חוקית, למסור ו/או להעביר ו/או להשכיר ו/או ליתן זכות שימוש ברכב לאחרים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לשעבד את הרכב ו/או להמחות זכויותיו.
2. מורשים לנהוג ברכב אך ורק נהגים הרשומים בחוזה או נהגים נוספים שקיבלו את אישור המשכירה בכתב.
3. השוכר מצהיר כי בדק את הרכב ומתקניו לרבות צמיגים, כלי עזר ואביזרים אחרים ומצא אותם במצב טוב, תקין ומתאימים לצרכיו ובהתאם ל-"טופס המסירה".
4. השוכר מתחייב לנהוג ברכב כמנהג בעלים זהיר השומר על רכושו, לעשות בו שימוש זהיר וסביר, על פי כל דין ותקנות התעבורה בפרט, ובהתאם לתנאי חוזה זה ולא לגרום לרכב כל נזק ו/או קלקול ו/או אובדן, בין בזדון ובין בחוסר אכפתיות ו/או ברשלנות.
5. השוכר מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים לשם שמירה על הרכב ובלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו הנהג יוצא מן הרכב ינעלו כל דלתות הרכב לרבות דלת המטען וחלונות הרכב ויינקטו כל אמצעי המיגון הקיימים. בשום מקרה לא יושארו מפתחות הרכב במתג ההתנעה או ברכב. הרכב יוחנה רק במקומות חנייה מוסדרים ומפתחות הרכב יוחזקו ביד שוכר הרכב, במקום שמור ומאובטח ושאינו גלוי לעין. השוכר מתחייב להחזיר את מפתחות הרכב למשכירה במועד החזרת הרכב שאם לא כן יישא בכל נזק ו/או אובדן שייגרם לרכב גם לאחר סיום תקופת ההשכרה.

כיסוי ביטוחי:
1. דמי השכירות אינם כוללים כיסוי בגין נזקי פח וגניבה, בכפוף לתנאי חוזה זה ולתשלום דמי השתתפות בשיעור של עד 3000 אירו, וזאת בגין כל אירוע ו/או תקלה שנגרמה על ידי השוכר, למעט אם רכש השוכר במעמד חתימת החוזה "ביטול השתתפות עצמית". על אף האמור לעיל, במקרה של נזק אשר עלות תיקונו בהתאם להערכת המשכירה נמוכים מדמי ההשתתפות בנזק, רשאית המשכירה לחייב את השוכר בסכום הנמוך מגובה דמי ההשתתפות בנזק. מובהר, כי השוכר יחוייב בדמי השתתפות בנזק ו/או עלות הנזק לרבות העלויות העקיפות בנזק, גם במקרה בו בחרה המשכירה מכל סיבה שהיא שלא לתקן את הנזק.
2. השוכר יציג למשכירה במועד ההשכרה כרטיס אשראי תקף המעניק כיסוי ביטוחי במקרה של נזק ו/או תאונה ו/או עברות תנועה. למען הסר ספק, מובהר כי במקרה זה לא תעניק המשכירה כיסוי בגין נזקים מכל סוג שהוא. במקרה של נזק מכל סוג שהוא, לרבות גניבת הרכב ו/או אובדן כללי, יחוייב השוכר במלוא גובה הנזק והוא שיפעל אל מול חברת האשראי לצורך קבלת החזר. מובהר, כי ככל והשוכר לא ישלם את מלוא גובה הנזק מכל סיבה שהיא, המשכירה תהא רשאית לפעול ישירות למול השוכר וכן למול חברת האשראי ו/או חברת הביטוח כדי להיפרע מיתרת חובות של השוכר וזאת מבלי להטיל עליה כל חובה ו/או אחריות לעשות כן.
3. הנזקים הבאים לא יכוסו על ידי חברת הביטוח גם אם נרכש ביטוח ביטול השתתפות עצמית והלקוח יחוייב בהוצאות תיקון וניקיון מיוחד על סך 250 אירו:
א. נזקים לפנים הרכב כתוצאה מעישון ו/או אכילה ברכב.
ב. נזקים עקב שימוש לא הולם כגון הישענות על הרכב ו/או עמידה על המושבים וכו'.
ג. נזקים לפלסטיקה ו/או לשמשות הרכב עקב התקנה או הדבקה של מצלמות או תפסנים למינהם.

הסבת דוחות:
1. השוכר ישלם בגין כל הסבת דוח חניה ו/או קנס תעבורה מהרשויות המוסמכות על שמו ו/או תשלום ששילמה המשכירה לרשויות בשמו.

2. ככל והשוכר לא נשא בתשלום ישירות למול הרשות כדין והמשכירה נאלצה לשאת בו, ישלם השוכר למשכירה תוספת דמי טיפול על סך 40 אירו לדוח.
3. השוכר מאשר למשכירה להסב על שמו דוחות חניה ותעבורה ולחייב אותו בדמי טיפול בגין כל הסבת דוח.

נגישות